XS
SM
MD
LG
XL

Месец на жената

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА BOOKTRADING

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията Месец на жената наричана по-нататък в тези условия Кампанията, се организира и провежда от Буктрейдинг ЕООД, със седалище - София, бул. Цариградско шосе 7-ми км., ЕИК 131324802 наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта wwwbooktrading.bg за целия период на Кампанията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтa www.booktrading.bg

2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица навършили пълнолетие, живеещи на територията на Република България и фирми, регистрирани на територията на Република България, с изключение на служителите на Буктрейдинг ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 01.03.2018 г. и продължава до 31.03.2018 г.(вкл.)

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПОРЪЧКИ И ПРОДУКТИ

6.1. Участващи поръчки са само онлайн поръчките в електронния магазин на сайтa www.booktrading.bg изпълняващи условието за минимална стойност за кампанията.

6.2. Продуктите, които участват в Кампанията са продукти избрани от Организатора и са на стойност 19,99 лв. при поръчка на стойност 40, 00 лв. или повече.

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ

7.1. Подаръците се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията.

7.2. Подаръкът се изпраща на участника заедно с доставката на поръчаните артикули на посочения от участника адрес или в магазина, избран като метод за доставка.

ЧАСТ 8. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ПОДАРЪЦИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

8.1. Подаръците са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2. При отказ, връщане и замяна на направена онлайн покупка, при която се нарушава условието за участие в Кампанията, участникът се задължава да върне и съответния подарък.

ЧАСТ 9. ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9.2. Организаторът има неотменимо право да променя условията на Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила.

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в тази Кампания участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 3 месеца след приключването ѝ.


НАЧАЛО